Kody błędów MySQL

Jesteś tutaj:
< Cofnij

0 — Sukces

1 — Niedozwolona operacja

2 — Nieistniejący plik lub katalog

3 — Nie ma takiego procesu

4 — Przerwane wywołanie systemowe

5 — Błąd wejścia-wyjścia

6 — Urządzenie nieskonfigurowane

7 — Zbyt długa lista parametrów

8 — Błąd formatu pliku wykonywalnego

9 — Błędny deskryptor pliku

10 — Brak procesów potomnych

11 — Zasób chwilowo niedostępny

12 — Nie można zaalokować pamięci

13 — Brak dostępu

14 — Błędny adres

15 — Wymagane urządzenie blokowe

16 — Urządzenie lub zasób zajęte

17 — Plik istnieje

18 — Błędne połączenie z urządzeniem skrośnym (ang. cross-device)

19 — Nie ma takiego urządzenia

20 — Nie katalog

21 — Katalog

22 — Błędny parametr

23 — W systemie otwarto zbyt wiele plików

24 — Zbyt wiele otwartych plików

25 — Nieprawidłowe urządzenie

26 — Plik tekstowy zajęty

27 — Plik zbyt duży

28 — Brak miejsca na urządzeniu

29 — Nieprawidłowe wyszukiwanie

30 — System plików tylko do odczytu

31 — Zbyt wiele powiązań

32 — Zerwany potok

33 — Parametr liczbowy poza dziedziną

34 — Wynik liczbowy spoza zakresu

35 — Uniknięto zakleszczenia zasobu

36 — Zbyt długa nazwa pliku

37 — Brak blokad

38 — Funkcja nie zaimplementowana

39 — Katalog nie jest pusty

40 — Zbyt wiele poziomów linków symbolicznych

41 — Nieznany błąd 41

42 — Brak komunikatu żądanego typu

43 — Identyfikator usunięty

44 — Numer kanału spoza zakresu

45 — Poziom 2 niezsynchronizowany

46 — Poziom 3 zawieszony

47 — Poziom 3 wyzerowany

48 — Numer połączenia z poza zakresu

49 — Nie wskazano sterownika protokołu

50 — Brak struktury CSI

51 — Poziom 2 zawieszony

52 — Nieprawidłowa wymiana

53 — Nieprawidłowy deskryptor żądania

54 — Pełna wymiana

55 — Brak anody

56 — Błędny kod żądania

57 — Błędne złącze

58 — Nieznany błąd 58

59 — Nieprawidłowy format pliku z czcionkami

60 — Urządzenie zamiast strumienia

61 — Brak danych

62 — Wyczerpanie się zegara

63 — Brak zasobów strumieni

64 — Maszyna nie podłączona do sieci

65 — Pakiet niezainstalowany

66 — Zdalny obiekt

67 — Zerwany link

68 — Zgłoszony błąd

69 — Błąd Srmount

70 — Bład komunikacji podczas wysyłania

71 — Bład protokołu

72 — Usiłowanie skoku wielokrotnego

73 — Bład związany z RFS

74 — Nieprawidłowy komunikat

75 — Wartość zbyt duża dla danego typu danych

76 — Nazwa powtarza się w sieci

77 — Błędny stan deskryptora pliku

78 — Zmieniono adres zdalny

79 — Niemożliwy dostęp do wymaganej biblioteki dzielonej

80 — Korzystano z uszkodzonej biblioteki dzielonej

81 — Sekcja .lib w a.out uszkodzona

82 — Próba przyłączenia w zbyt wielu bibliotekach dzielonych

83 — Niemożliwe bezpośrednie wykonane biblioteki dzielonej

84 — Nieprawidłowy lub niepełny znak wielobajtowy lub szeroki

85 — Przerwane wywołanie systemowe, należy powtórzyć

86 — Błąd potoku strumienia

87 — Zbyt wielu użytkowników

88 — Operacja gniazda poza gniazdem

89 — Wymagany adres docelowy

90 — Zbyt długi komunikat

91 — Błędny typ protokołu dla gniazda

92 — Niedostępny protokół

93 — Nieobsługiwany protokół

94 — Nieobsługiwany typ gniazda

95 — Nieobsługiwana operacja

96 — Nieobsługiwana rodzina protokołów

97 — Rodzina adresów nieobsługiwana przez protokół

98 — Adres używany

99 — Niemożliwe przypisanie żądanego adresu

100 — Wyłączona sieć

101 — Niedostępna sieć

102 — Przy ponownym uruchomieniu sieć odłączyła połączenie

103 — Oprogramowanie spowodowało zerwanie połączenia

104 — Połączenie zerwane przez zdalny serwer

105 — Brak miejsca w buforze

106 — Punkt końcowy już powiązany

107 — Punkt końcowy nie powiązany

108 — Niemożliwe przesłanie po zamknięciu punktu końcowego

109 — Zbyt wiele odwołań, niemożliwy podział

110 — Połączenie rozłączone

111 — Żądanie połączenia odrzucone

112 — Serwer wyłączony

113 — Niemożliwe dojście do serwera

114 — Operacja już w trakcie wykonywania

115 — Operacja jest wykonywana

116 — Nieprawidłowy uchwyt pliku NFS

117 — Struktura wymaga czyszczenia

118 — Określony typ pliku niezgodny z XENIX

119 — Dostępne semafory niezgodne z XENIX

120 — Jeśli nazwany typ pliku, nie znaleziono klucza odczytu lub aktualizacji

121 — Duplikat klucza przy zapisie lub aktualizacji

122 — Przekroczono limit dysku

123 — Ktoś zmienił wiersz od czasu jego odczytu; aktualizacja niemożliwa

124 — Funkcji przekazano błędny index

126 — Uszkodzony plik indeksowy / nieprawidłowy format pliku

127 — Plik z danymi uszkodzony

131 — Polecenie nie rozumiane przez bazę danych

132 — Stary plik bazy danych

133 — Przed aktualizacją nie odczytano żadnych wierszy

134 — Rekord już usunięty lub uszkodzony plik z danymi

135 — Brak miejsca w pliku z danymi

136 — Brak miejsca w pliku indeksowym

137 — Brak rekordów (po: READ, AFTER i END OF FILE)

138 — Nieobsługiwane rozszerzenie tabeli

139 — Zbyt dużo wierszy

140 — Nieprawidłowe opcje tworzenia

141 — Powtórzony klucz przy próbie zapisu lub aktualizacji

142 — Użyto nieznanego zestawu znaków

143 — Definicja MERGE niezgodna z odwzorowaną tabelą

144 — Tabela uszkodzona, nie powiodła się ostatnia naprawa

145 — Tabela oznaczona jako uszkodzona

——–
Kody błędów C API MySQL
——–

1000 — hashchk

1001 — isamchk

1002 — Nie

1003 — Tak

1004 — Nie można stworzyć pliku

1005 — Nie można stworzyć tabel

1006 — Nie można stworzyć bazy danych

1007 — Nie można stworzyć bazy danych (baza już istnieje)

1008 — Nie można usunąć bazy danych (baza nie istnieje)

1009 — Błąd podczas usuwania bazy danych (nie można usunąć)

1010 — Błąd podczas usuwania bazy danych (nie można wykonać)

1011 — Błąd podczas usuwania

1012 — Nie można odczytać rekordu w tabeli systemowej

1013 — Nie można otrzymać statusu

1014 — Nie można rozpoznać aktualnego katalogu

1015 — Nie można zablokować pliku

1016 — Nie można otworzyć pliku

1017 — Nie można znaleźć pliku

1018 — Nie można odczytać katalogu

1019 — Nie można zmienić katalogu na

1020 — Rekord został zmieniony od ostatniego odczytania z tabeli

1021 — Dysk pełny

1022 — Nie można zapisać (powtórzone klucze w tabeli)

1023 — Błąd podczas zamykania

1024 — Błąd podczas odczytu pliku

1025 — Błąd podczas zmieniania nazwy

1026 — Błąd podczas zapisywania pliku

1027 — jest zablokowany na wypadek zmian

1028 — Sortowanie przerwane

1029 — Widok nie istnieje

1030 — Otrzymano błąd z obsługi tabeli

1031 — Obsługa tabeli nie posiada tej opcji

1032 — Nie można znaleźć rekordu w

1033 — Niewłaściwa informacja w pliku

1034 — Niewłaściwy plik kluczy dla tabeli

1035 — Plik kluczy dla tabeli jest starego typu

1036 — jest tylko do odczytu

1037 — Zbyt mało pamięci

1038 — Zbyt mało pamięci do sortowania

1039 — Nieoczekiwany EOF napotkany podczas czytania z pliku

1040 — Zbyt wiele połączeń

1041 — Zbyt mało miejsca (pamięci dla wątku)

1042 — Nie można otrzymać nazwy hosta dla twojego adresu

1043 — Zły uchwyt

——–
NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE

1044 — Brak dostępu dla użytkownika (do bazy danych)

1045 — Brak dostępu dla użytkownika (hasło)

1046 — Nie wybrano żadnej bazy danych

——–

1047 — Nieznana komenda

1048 — Kolumna nie może być nul

1049 — Nieznana baza danych (też często popełniany błąd, zwłaszcza przy obcych skryptach)

1050 — Tabela już istnieje

1051 — Nieznana tabela

1052 — Kolumna jest dwuznaczna

1053 — Trwa kończenie działania serwera

1054 — Nieznana kolumna w

1055 — Użyto bez umieszczania w GROUP BY

1056 — Nie można grupować

1057 — Zapytanie ma funkcje sumujące i kolumny w tym samym zapytaniu

1058 — Liczba kolumn nie odpowiada liczbie wartości

1059 — Nazwa identyfikatora jest zbyt długa

1060 — Powtórzona nazwa kolumny

1061 — Powtórzona nazwa klucza

1062 — Powtórzone wystąpienie dla klucza (dość częsty błąd przy modyfikacji danych w tabeli, zwłaszcza po opcji IMPORT)

1063 — Błędna specyfikacja kolumny dla kolumny

1064 — obok w linii

1065 — Zapytanie było puste

1066 — Tabela lub alias nie są unikatowe

1067 — Niewłaściwa wartość domyślna dla (też często występujący błąd w trakcie projektowania tabeli)

1068 — Zdefiniowano wiele kluczy podstawowych

1069 — Określono zbyt wiele kluczy

1070 — Określono zbyt wiele części klucza (nie mylić z kodem błędu 1069)

1071 — Zdefiniowany klucz jest zbyt długi

1072 — Kolumna zdefiniowana w kluczu nie istnieje w tabeli

1073 — Kolumna typu BLOB nie może być użyta w specyfikacji klucza

1074 — Zbyt duża długość kolumny (użyj BLOB)

1075 — W tabeli może być tylko jedno pole AUTO (chodzi o auto_increment oraz musi być kluczem)

1076 — gotowe do połączenia

1077 — standardowe zakończenie działania

1078 — otrzymano sygnał. (kończenie działania)

1079 — zakończenie działania zakończone

1080 — wymuszenie zamknięcia wątku

1081 — Nie można stworzyć gniazda IP

1082 — Tabela nie ma takiego indeksu jak w CREATE INDEX

1083 — Nie oczekiwano separatora

1084 — Nie można użyć stałej długości wiersza z polami typu BLOB. (użyj FIELDS TERMINATED BY)

1085 — Plik musi znajdować się w katalogu bazy danych lub wszyscy mają uprawnienia do jego odczytu

1086 — Plik już istnieje

1087 — Rekordów: Usuniętych: Pominiętych: Ostrzeżeń:

1088 — Rekordów: Duplikatów:

1089 — Błędna część klucza

1090 — Nie można usunąć wszystkich pól wykorzystując ALTER TABLE (użyj DROP TABLE – kasuje całą tabelę!!!)

1091 — Nie można wykonać tej operacji. (sprawdź czy to pole istnieje)

1092 — Rekordów: Duplikatów: Ostrzeżeń:

1093 — Operacja INSERT TABLE nie jest dozwolona w liście tabel FROM

1094 — Nieznany identyfikator wątku

1095 — Nie jesteś właścicielem wątku

1096 — Nie ma żadnej użytej tabeli

1097 — Zbyt wiele łańcuchów dla kolumny i polecenia SET

1098 — Nie można stworzyć unikatowej nazwy pliku z logiem

1099 — Tabela została zablokowana przez READ i nie może zostać zaktualizowana

1100 — Tabela nie została zablokowana poleceniem LOCK TABLES

1101 — Pole typu BLOB nie może mieć domyślnej wartości

1102 — Niedozwolona nazwa bazy danych

1103 — Niedozwolona nazwa tabeli

1104 — Operacja SELECT będzie dotyczyła zbyt wielu rekordów i zajmie b. dużo czasu

1105 — Nieznany błąd

1106 — Nieznana procedura

1107 — Nieprawidłowa liczba parametrów procedury

1108 — Nieprawidłowe parametry procedury

1109 — Nieznana tabela

1110 — Podwójnie zdefiniowano pole

1111 — Nieprawidłowe użycie funkcji grupującej

1112 — Tabela wykorzystuje rozszerzenie nieistniejące w tej wersji MySQL

1113 — Tabela musi mieć przynajmniej jedną kolumnę

1114 — Tabela jest pełna

1115 — Nieznany zestaw znaków

1116 — Zbyt wiele tabel

1117 — Zbyt wiele pól

1118 — Zbyt duży rozmiar wiersza (zamień na BLOB)

1119 — Przepełnienie stosu wątków

1120 — Zależność skrośna do OUTER JOIN

1121 — Kolumna użyta w UNIQUE lub INDEX, ale nie zdefiniowana jako NOT NULL

1122 — Niemożliwe załadowanie funkcji

1123 — Niemożliwa inicjalizacja funkcji

1124 — Brak ścieżek do biblioteki dzielonej (też częsty błąd)

1125 — Funkcja już istnieje

1126 — Otwarcie biblioteki dzielonej niemożliwe

1127 — W bibliotece nie można znaleźć funkcji

1128 — Funkcja niezdefiniowana (to jest piętą Achillesową, zwykle błąd powstaje przy niejednoznacznym nazwaniu funkcji a później źle wpisana w odwołaniu)

1129 — Serwer zablokowany z powodu zbyt wielu błędów połączenia. (odblokować można — mysqladmin flush-hosts)

1130 — Serwer nie może łączyć się z tym serwerem MySQL

1131 — MySQL użyty z konta anonimowego

1132 — Do zmiany haseł wymagane są uprawnienia do aktualizacji tabel bazy danych

1133 — W tabeli USER nie można znaleźć odpowiedniego wiersza

1134 — Znalezione wiersze: Zamienino: Ostrzeżeń:

1135 — Niemożliwe stworzenie nowego wątku (tu zwykle kod błędu)

1136 — Liczba kolumn nie pasuje do liczby wartości w wierszu

1137 — Niemożliwe otwarcie tabeli

1138 — Nieprawidłowe użycie wartości NULL

1139 — REGEXP zwróciła błąd (operator REGEXP porównuje wyrażenie regularne po prawej stronie z wyrażeniem po lewej stronie)

1140 — Jeśli nie ma frazy GROUP BY, mieszanie kolumn GROUP (MIN(), MAX(), COUNT()) jest niedopuszczalne (musi być zastosowane grupowanie)

1141 — Brak uprawnień dla użytkownika na serwerze

1142 — Polecenie zabronione dla użytkownika dla tabeli

1143 — Polecenie zabronione dla użytkownika dla kolumny w tabeli

1144 — Niedopuszczalne polecenie GRANT/REVOKE

1145 — Serwer lub użytkownik w GRANT zbyt długie

1146 — Tabela nie istnieje

1147 — Brak uprawnień dla użytkownika

1148 — Instrukcja nie może być użyta w tej wersji MySQL

1149 — Nieprawidłowa składnia

1150 — Wątek wstawiania z opóźnieniem nie mógł uzyskać blokady w tabeli

1151 — Użyto zbyt wielu wątków opóźnionych

1152 — Zerwane połączenie z bazą danych

1153 — Pobrano pakiet większ od MAX_ALLOWED_PACKET

1154 — Błąd odczytu ze strumienia połączenia

1155 — Błąd z FCNTL()

1156 — Otrzymano nieprawidłowe pakiety

1157 — Niemożliwa dekompresja pliku komunikacyjnego

1158 — Błąd przy odczycie pakietu komunikacyjnego

1159 — Przekroczono limit czasu odczytu pakietu komunikacyjnego

1160 — Błąd przy zapisie pakietu komunikacyjnego

1161 — Przekroczono limit czasu zapisu pakietu komunikacyjnego

1162 — Łańcuch wynikowy dłuższy od MAX_ALLOWED_PACKET

1163 — Użyty typ tabeli nie może zawierać kolumn BLOB/TEXT

1164 — użyta tabela nie obsługuje kolumn AUTO_INCREMENT

1165 — Nie można użyć INSERT DELAYED w tabeli (zablokowana przez odczyt)

1166 — Nieprawidłowa nazwa kolumny

1167 — Użyta procedura obsługi tabeli nie może indeksować kolumn

1168 — Nie wszystkie tabele tabeli MERGE są identyczne

1169 — Niemożliwy zapis w tabeli (wymagana unikatowość)

1170 — Kolumna BLOB użyta w kluczu bez długości tego klucza

1171 — Wszystkie części PRIMARY KEY muszą być NOT NULL (jeśli potrzebny NULL w kluczu należy użyć klucza UNIQUE)

1172 — Wynik składał się z więcej niż jednego wiersza

1173 — Tabele tego typu wymagają klucza głównego

1174 — Ta wersja MySQL została skompilowana bez obsługi RAID

1175 — Użyto trybu bezpiecznych poprawek (próba aktualizacji tabeli bez WHERE przy użyciu kolumny KEY)

1176 — Klucz w tabeli nie istnieje

1177 — Niemożliwe otwarcie tabeli

1178 — Procedura obsługi tablei nie uwzględnia sprawdzania/naprawy

1179 — Brak uprawnień do wykonywania tego polecenia w transakcji

1180 — Błąd podczas COMMIT (przy używaniu transakcji)

1181 — Błąd podczas ROLLBACK (przy używaniu transakcji)

1182 — Błąd podczas FLUSH_LOGS (zamyka i ponownie otwiera wszystkie logi)

1183 — Błąd podczas CHECKPOINT

1184 — Zerwane połączenie do: użytkownik: serwer:

1185 — Procedura obsługi tabeli nie uwzględnia zrzutu tabeli binarnej

1186 — Dziennik binarny zamknięty podczas próby wykonania FLUSH MASTER

1187 — Nie udało się odbudować indeksów w tabeli

1188 — Błąd z nadrzędnej

1189 — Błąd sieciowy przy odczycie tabeli

1190 — Błąd sieciowy przy zapisie

1191 — Brak indeksu FULLTEXT dla listy kolumn

1192 — Niemożliwe wykonanie danego polecenia z uwagi na aktywne blokady

1193 — Niznana zmienna systemowa

1194 — Tabela oznaczona jako uszkodzona

1195 — Tabela oznaczona jako uszkodzona (ostatnia próba naprawy skończyła się niepowodzeniem)

1196 — Uwaga: część zmian tabel nie może być wycofana wraz z transakcją

1197 — Składająca się z wielu instrukcji transakcja wymagała więcej niż MAX_BINLOG_CACHE_SIZE bajtów

1198 — Operacja nie może być wykonana przy działającym serwerze podrzędnym (wykonaj SLAVE STOP)

1199 — Operacja wymaga działania serwera podrzędnego (wykonaj SLAVE START)

1200 — Serwer nieskonfigurowany jako podrzędny

1201 — Niemożliwa inicjalizacja serwera nadrzędnego w strukturze (spr. uprawnienia do MASTER)

1202 — Niemożliwe utworzenie wątku podrzędnego

1203 — Użytkownik ma ponad MAX_USER_CONNECTIONS aktywnych połączeń

1204 — W SET można użyć tylko wyrażeń stałych

Źródło :

Pecetowicz